Zakład Technologii Energetycznych

Zakres działania Zakładu obejmuje niżej wymienione obszary:

Gospodarka zasobami i energią w przemyśle wydobywczym

 • Rozpoznanie, charakterystyka i szacowanie zasobów surowców energetycznych

 • Opracowanie alternatywnych technologii wydobycia i konwersji surowców energetycznych w kontekście racjonalnej gospodarki złożem

 • Gospodarka energią w przemyśle wydobywczym

 • Wykorzystanie ciepła odpadowego w czynnych i zlikwidowanych kopalniach

 • Wsparcie merytoryczne w działaniach formalno-prawnych dla wdrożenia alternatywnych źródeł energii i technologii wydobycia surowców energetycznych

 • Badanie i ocena społecznych aspektów realizacji inwestycji energetycznych w regionie

 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania obszarów poprzemysłowych (pogórniczych)

Prace badawczo-rozwojowe i projektowe w zakresie podziemnego zgazowania

 • Modelowanie procesów podziemnego i naziemnego zgazowania
 • Modelowanie numeryczne oddziaływania podziemnego generatora zgazowania węgla na środowisko

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wiatrowej, słonecznej, wodnej)

 • Charakterystyka i ocena potencjalnego oddziaływania na środowisko naturalne alternatywnych źródeł energii i technologii wydobycia surowców energetycznych

Prace koncepcyjne wdrożenia czystych technologii węglowych

 • Interpretacja właściwości fizykochemicznych związanych z doborem technologii niekonwencjonalnych
 • Analiza technologii węglowych pod kątem wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania uwzględniającego aspekty środowiskowe i ekonomiczne (ekoefektywność)
 • Analiza wielowariantowa inwestycji z uwzględnieniem sekwestracji i składowania CO2
 • Analiza techniczno-ekonomiczna inwestycji w energetykę niekonwencjonalną
 • Analiza rynku w kontekście uruchomienia inwestycji energetycznej

Prace badawczo-rozwojowe związane z tworzeniem alternatywnych metod przerobu surowców

 • Ocena możliwości wykorzystania produktów przeróbki termicznej

 • Prace koncepcyjne pozyskania energii z odpadów przemysłowych

Analiza, klasyfikacja i przetwarzanie danych geologicznych i górniczych

 • Prace inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowania zagospodarowania złoża lub rewitalizacji terenów górniczych

 • Opracowania mapowe i modelowanie przestrzenne z wykorzystaniem systemów wspomagających projektowanie

 • Interpretacja wyników pomiarów geofizycznych

Ważniejsze zrealizowane projekty:

 •  Studium zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego i wyrobiska kopalni piasku podsadzkowego „OBORA" na cele rekreacyjno-lecznicze z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz solanki z kopalń KGHM Polska Miedź S.A.

 • Wstępna koncepcja zagospodarowania złóż węgla brunatnego w aspekcie budowy instalacji pilotowej podziemnego zgazowania złoża - Wstępne studium wykonalności instalacji pilotowej zastosowania metody podziemnego zgazowania złoża węgla brunatnego i komercjalizacji projektu

 • Określenie warunków technicznych i geologicznych wykonania Projektu PZWB oraz przygotowanie wniosku koncesyjnego

 •  „Projekt geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złoża węgla brunatnego w rejonie Głogowa w kat C1"

 • Obsługa geologiczna wierceń i badań w otworach oraz badań laboratoryjnych w ramach realizacji „Projektu geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złoża węgla brunatnego w rejonie Głogowa w kat C1"

 • Opracowanie aportów dla konsorcjum zgazowania

 • Określenie uwarunkowań i ocena ekonomiczna procesów górniczych i skutków środowiskowych zgazowania węgla brunatnego

 • Opracowanie dokumentacji przedstawiającej koncepcję zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Gubin" metodą podziemnego zgazowania - jako wariant alternatywny dla zagospodarowania metodą odkrywkową - wraz z charakterystyką prognozowanego oddziaływania na środowisko


kierownik: dr inż. Magdalena Król
e-mail: m.krol@cuprum.wroc.pl
tel. (71) 78 12 357

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl