Okładka: Kryteria oceny wartości złóż kopalin stałych w cyklu życia projektu górniczego

Tytuł: Kryteria oceny wartości złóż kopalin stałych w cyklu życia projektu górniczego

Autorzy: Jan Kudełko, Herbert Wirth, Jerzy Kicki, Konrad Wanielista

Cena: 30 PLN

Opis:

Celem publikacji jest przedstawienie metod szacowania wartości złóż w cyklu życia projektu górniczego. Dokonano przeglądu geologicznych, technicznych, technologicznych, ekonomicznych, regionalnych i ekologicznych kryteriów stosowanych do oceny wartości złóż. Autorzy zaproponowali nowe ujęcie tematyki poprzez wprowadzenie metod określania wartości złoża w zależności od fazy cyklu życia projektu górniczego. Prezentowane rozwiązania zostały poparte praktycznymi przykładami, w których dokonano obliczeń dla wybranych przykładów projektów górniczych. Autorzy, zgodnie z najnowszymi tendencjami w literaturze światowej, wprowadzili do oceny wartości złoża dodatkowe miary takie jak analiza i ocena ryzyka, a także omówili różne metody wyceny złóż. Zagadnienia te zostały uzupełnione o krajowe uwarunkowania prawne i zasady gospodarki złożem, w tym kryteria bilansowości i przemysłowości. W efekcie zaproponowano kompleksowe ujęcie kryteriów oceny wartości złóż kopalin stałych, dla których określono metody wyznaczania wag, jak i procedur dla wyboru projektu inwestycyjnego, w zależności od zastosowanej metody.

 

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-929275-6-3

Liczba stron: 177

Oprawa: miękka

 

Spis treści

Druk zamówienia

 

Zamów: a.nowicka@cuprum.wroc.pl


Okładka: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw górniczych

Tytuł: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw górniczych

Autor: Jan Kudełko

Cena: 40 PLN

Opis:

Książka poświęcona roli i znaczeniu inwestycji w rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu ich wartości. Stanowi próbę porządkowania wiedzy składającej się na proces inwestycyjny przedsiębiorstw. Autor, głównie w oparciu o literaturę krajową, dokonuje syntezy kluczowych etapów wchodzących w skład, określających wybór i ocenę strategii inwestycyjnej.

 

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-929275-2-5

Liczba stron: 288

Oprawa: twarda

 

Spis treści

Druk zamówienia

 

 

Zamów: a.nowicka@cuprum.wroc.pl


Okładka: Geomechaniczne problemy doboru obudowy kotwowej dla wyrobisk górniczych

Tytuł: Geomechaniczne problemy doboru obudowy kotwowej dla wyrobisk górniczych

Autor: Witold Pytel

Cena: 110 PLN

Opis:

Obszerna monografia dotycząca problematyki doboru obudów górniczych. Opisano w niej w sposób kompleksowy zarówno zagadnienia dotyczące geomechanicznych aspektów projektowania obudów górniczych, jak i doświadczeń polskiego górnictwa miedzi w zakresie stosowania obudów kotwowych, systemów oraz technologii kotwienia.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-929275-9-4

Liczba stron: 423

Oprawa: twarda

 

Spis treści

Druk zamówienia

 

Zamów: a.nowicka@cuprum.wroc.pl


Okładka: Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami

Tytuł: Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami

Autor: Jan Butra

Cena: 95 PLN

Opis:

Kompendium wiedzy z zakresu geomechaniki i eksploatacji złóż rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu miedziowym w warunkach występowania zagrożenia zawałowego, sejsmicznego i tąpaniowego. Szczegółowo przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniem sejsmicznym, tąpaniami i zawałami w warunkach prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi na dużej głębokości.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR

Rok wydania: 2010

ISBN: 978-83-929275-8-7

Liczba stron: 436

Oprawa: miękka

 

Spis treści

Druk zamówienia

 

Zamów: a.nowicka@cuprum.wroc.pl


Okładka: 11. Altbergbau-Kolloquium

Tytuł: 11. Altbergbau-Kolloquium

Cena: 60 PLN

Opis:

Materiały konferencyjne 11 Altbergbau-Kolloquium i VII Konferencji Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych 700-lecie górnictwa rud miedzi na Dolnym Śląsku

Wydawnictwo: VGE Verlag GmbH

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-3-86797-128-7

Liczba stron: 441

Oprawa: miękka

Język: niemiecki/angielski

 

Druk zamówienia

 

Zamów: a.nowicka@cuprum.wroc.pl

 


Okładka: Mała encyklopedia przedsiębiorcy

Tytuł: Mała encyklopedia przedsiębiorcy

Autorzy: Jan Butra, Jerzy Kicki, Konrad Wanielista

Cena: 25 PLN

Opis:

Mała Encyklopedia Przedsiębiorcy to kompendium wiedzy zapisane w formie zbioru haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających. Hasła są ułożone w porządku alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR

Rok wydania: 2005

ISBN: 83-922065-2-5

Liczba stron: 329

Oprawa: twarda

Druk zamówienia

 

Zamów: a.nowicka@cuprum.wroc.pl


Okładka: Ekonomika projektów geologiczno-górniczych

Tytuł: Ekonomika projektów geologiczno-górniczych

Autorzy: Jan Butra, Jerzy Kicki, Jan Kudełko, Konrad Wanielista, Herbert Wirth

Cena: 45 PLN

Opis:

Przedmiotem publikacji są studia przedprojektowe uwzględniające w szczególności wymiar ekonomiczny i ryzyka projektu. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części przedstawiono podstawowe metody rachunku ekonomicznego stosowane w ocenie projektów. W szczególności wyróżniono następujące kryteria oceny: wartość zaktualizowaną netto, kryterium użyteczności, kryteria operacyjne, kryterium wartości dodanej i kryterium wartości opcyjnej. W części drugiej podano kryteria ekonomicznej oceny dostosowane do wybranych aktywów i projektów geologiczno-górniczych. Opisano metody oceny aktywów geologicznych i złóż oraz projektów eksploatacji złóż oraz eksploatacji rejonów lub pól eksploatacyjnych. Opisane metody zilustrowano odpowiednimi przykładami.

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR

Rok wydania: 2004

ISBN: 83-922065-0-9

Liczba stron: 288

Oprawa: twarda


Spis treści

Druk zamówienia

 

Zamów: a.nowicka@cuprum.wroc.pl


Okładka: Rynek surowcowy na Dolnym Śląsku Możliwości finansowania projektów związanych z branżą surowcową z 7 Programu Ramowego

Tytuł: Rynek surowcowy na Dolnym Śląsku Możliwości finansowania projektów związanych z branżą surowcową z 7 Programu Ramowego

Autorzy: Sławomir Zaczek, Anna Szczerbiak

Opis:

Wydawnictwo Współfinansowane ze środków MNiSzW

Wydawnictwo: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR

Rok wydania: 2009

Pobierz (plik PDF)

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl